Temas wat aangespreek word  

 Tipes Probleemsituasies

Temas wat aangespreek word sluit o.a. in:

 • Sosiale en emosionele vaardighede
 • Besluitneming
 • Aanvaarding van verantwoordelikheid
 • Probleemoplossing & hanteringsmeganismes
 • Bou van positiewe en realistiese selfkonsep
 • Aanleer van gepaste gedrag
 • Konflikhantering
 • Ouer/kind verhouding
 
Tipes probleemsituasies wat hanteer word:
 • Egskeiding
 • Vrese
 • Dood/verlies
 • Hospitalisasie
 • Lae Selfbeeld
 • Motivering