B.BIBL (PU VIR CHO); B.ED (HONS.) (OPV.SIELK)
(PU VIR CHO); M.ED (LEERDERSONDERSTEUNING) (NWU)
REG. NO: PRC0010413; PR NO: 0810000489980

DIENSTE

Temas wat aangespreek word:

 • Sosiale en emosionele vaardighede
 • Besluitneming
 • Aanvaarding van verantwoordelikheid
 • Probleemoplossing en hanteringsmeganismes
 • Bou van positiewe en realistiese selfkonsep
 • Aanleer van gepaste gedrag
 • Konflikhangtering
 • Ouer-kind verhouding

Tipes Probleemsituasies:

 • Egskeiding
 • Vrese
 • Dood/verlies
 • Hospitalisasie
 • Lae selfbeeld
 • Motivering